Polisdag med barnen.

29.5.2010 12:47

Här i veckan hade vi möte med polisen. En vit polisofficer och tre färgade kvinnliga konstaplar från socialkriminalen. Tårarna sprutade vid ett flertal tillfällen… Jag var så rörd. Polisofficeren berättade hur de har en social approach till att lösa problemen i samhället och därför vill de ordna en dag med barnen i området närmast vår bas. Ett samarbete med UMU för att ge barnen en framtid och ett hopp.


”Ju längre vi kan underhålla dem, desto längre håller de sig borta från trubbel,” sa han. Han bekände också:


”Jag tror att om barnen kommer i kontakt med kristna värderingar som små, kommer de att hålla sig borta från kriminalitet.” En av poliskvinnorna inflikade:


”De kristna och polisen måste samarbeta! Vi kämpar ju för samma sak, även om vi har olika ord för det: vi talar om tjuvar, de kristna talar om syndare. Vi behöver arbeta med er!”


”Så vi vill att ni kommer med ett positivt budskap. Vi vill att barnen ska se att det finns en annan framtid än att bli alkoholister som sina föräldrar eller börja med droger som alla andra runt omkring dem,” fortsatte polisofficeren. 90% av föräldrarna är alltså alkoholister och i princip alla dessa barn blir utsatta för utnyttjande och misshandel.


Mötet med polisen slutade med att vi bad vi för dem.


Idag var så dagen D inne. Barnen kom till basen i polisbil och våra elever hade förberett lekar och tävlingar och vi bjöd besökarna på mellanmål ur vår budget. Vår skolledare Fa berättade om sitt liv i Rio de Janeiro i Brasilien. Han började med droger som 11-åring och hamnade på gatan. Relationen till hans familj brast och han var den som försåg sin egen far med droger. Drogerna ledde till alkoholmissbruk. Fa var så rädd för att dö, för han visste inte vart han skulle komma. En dag hörde han Jesus tala till honom. Resultatet av att han gav sitt liv till Jesus var inte bara hans eget helande och upprättelse, men även relationerna till familjen helades och han fick se sin pappa sluta med droger och ge sitt liv till Jesus, han också. Till sist fick Fa hela barnaskaran att ropa.


”Vad säger ni om någon erbjuder er droger?”


”NEEEEEEEJ!!!!”


”Vad säger ni om någon ger er alkohol?”


”NEEEEEEEJ!!!!!!”

Homosexuella och prostituerade.

19.5.2010 12:42

Alldeles just var jag på väg över till basen från skjulen där Ida och jag bor. Vid porten väntade en medelålders kvinna som mest kunde beskrivas som alldaglig. Hon frågade efter min granne som också bor i barackerna och som är samma årgång som jag. Min granne är dessutom en härligt frälst före detta prostituerad. Det visade sig sen att kvinnan vid porten också var en före detta prostituerad som min granne just fått bort från gatan.


Det finns ett gäng missionärer här som brukar gå ut på nätterna och vara bland de prostituerade, driva ut onda andar och de får se en massa häftiga helanden.


Här på basen finns också ett helt gäng med män, framför allt från Brasilien, som har ett förflutet med en homosexuell livsstil.


Jag önskar att församlingen överallt skulle vara en plats där människor av alla typer och bakgrunder skulle finna utrymme där de får vara accepterade, få uppleva upprättelse och helande, och få fungera i sin kallelse.

Syndare kontra älskare.

19.5.2010 12:06

Hur vi ser på oss själva är så viktigt för hur vi lever det här livet … hur vi tacklar situationer … hur vi reagerar på människor … Vår identitet i Jesus bestämmer typen av relation vi har med Gud. Glädje eller skam.


Är du en syndare som kämpar med att älska?


Eller.


Är du en älskare som kämpar med synd?

Boys and girls.

11.5.2010 23:25

Some weeks ago I felt like I had the revelation of a lifetime, concerning this thing about boys’ and girls’ respective responsibility in a relationship.

As is wellknown, we are different. Sometime more different than we come to think of. Especially when it comes to the physical side. My, and many other girls’ experience is that it is most often the boy who takes initiative in the pfysical arena. Girls often feel that they have to take responsibility totally on their own, and saying ‘no’ is not always easy.

But when I heard of a couple at Bethel School of Ministry (for those of you who are familiar with this Bible school in the US) my mind was really enlightened concerning one specific detail. This couple had done their first year out of three at the Bible school  and started dating. During the summer it so happened that they started sleeping together and ended up pregnant. When the new semester started, they were convinced they were going to be kicked out of the school. As they approached their leader he asked,

- ”So, what’s the problem?” The couple looked confused at each other.

- ”Did you not tell him...?”

- ”What do you mean ‘what’s the problem’? We are pregnant...” Teh leader answered:

- ”Yes, that’s the consequence, but what is the PROBLEM?”

As the continued talking, they boy started revealing how he often had an urge to go home in the evenings after spending the day together with his girlfriend. But since the girl felt so rejected, he would stay a little longer and then one thing would lead to the next.

And it hit me like a lightning bolt that this is what so often happens! Girls have a big wound on the inside in general which expresses itself in a huge fear of being rejected and left alone. That is our sin as girls, that we do not put our hope in Jesus as our faithful lover. Boys alo have a responsibility not to fall for this, but it really helped me to see that girls also play an important part in why it so often goes wrong, and boys play another part that looks completely different.

I feel the constant need of repenting from my fear, to seek healing from my inner wounds and trust that God is my protection and my fighter.

(Concerning the couple at Bethel School of Ministries, they got married and already before the baby was born there were many prophetic words spoekn over her. That is the power of grace.)

Taggar: in english

Blessed.

11.5.2010 23:09

My ex roommate Unity from Zimbabwe always answers the question about how she is doing with,

-”Me? Oh me, I’m blessed!”

This morning at base worship, Stefaan (who is still our base director until September) spoke about how blessed we are on this base and how he sometimes walks around among the cars and sees the BMWs, Audis and so on. For his part, his new car arrived this morning and now the family is waiting on God to show them who they are supposed to give their old car to. They have given away six cars. As for me, I have strongly felt during the last few weeks that I need to give away my camera that I bought last year. The thought makes me SO HAPPY, and now I’m waiting for the right moment.

And remember nobody receives a salary here, but everybody is living out of the YWAM principle of ”relationship based support”. So this morning, Stefaan called all those trusting God for a car to the front, and those who have a car prayed for them. Then he called all those who are trusting God to buy a house in Worcester to the front. After that people started telling sotories of how God has provided for them in big and small things.

Stefaan also spoke about how poverty and wealth are spiritual things and how are thoughts must be renewed according to the principles of the Kingdom of God. A while ago Jesus spoke to me from Ps. 37 and the life of Jacob in the Old Testament. According to the word of God the righteous man is the one who GIVES - and ever generously. The position of the righteous is a position of giving. The righteous man is also smart about his wealth. This is a promise from God and it is also an ATTITUDE that we as the righteous ones must develop.

So, how am I doing today? Me? I’m blessed!

..look at the lilies of the field...
Taggar: in english

Pojkar och flickor.

11.5.2010 12:05

För några veckor sedan tyckte jag mig ha världens uppenbarelse om det här med pojkars respektive flickors ansvar i ett förhållande.


Vi är som bekant olika. Ibland mer olika än vi tänker på. Särskilt när det gäller den fysiska sidan. Min och många andra flickors erfarenhet är att det oftast är pojken som tar initiativ på det fysiska området. Flickor känner ofta att de är de som måste axla ansvaret på egen hand, och att säga nej är inte alltid lätt.


Men när jag hörde om ett par på Bethel School of Ministry (för dem som känner till denna bibelskola i USA) så upplystes verkligen mitt sinne för en särskild detalj. Detta par hade gått första året av tre på denna bibelskola och börjat sällskapa. Under sommaren hade de börjat sova tillsammans och resultatet var en graviditet. När höstterminen kom var paret övertygade om att de skulle bli utkastade från skolan. När de kom till sin ledare frågade han:


  ”Så, vad är problemet?” Paret såg oförstående på varandra.
  ”Har du inte berättat…?”
  ”Vad menar du ‘vad är problemet’? Eeeeh, vi är ju gravida…” Ledaren svarade:
  ”Ja, det är konsekvensen, men vad är PROBLEMET?”

  När de fortsatte samtala kom det fram att på kvällarna när paret varit tillsammans under dagen, brukade pojken känna att det var tid att gå hem. Men eftersom flickan kände sig så avvisad så stannade han ofta lite längre och en sak ledde till en annan.


  Det slog mig som en blixt att det är så här som det allt som oftast går till! Flickor har i allmänhet ett stort sår på insidan som tar sig i uttryck i en enorm rädsla för att bli avvisad och lämnad. Däri ligger vår synd som flickor, att vi inte sätter vårt hopp till Jesus som vår trogna älskare. Pojkar har också ett ansvar att inte falla för detta, men det hjälpte mig mycket att inse att flickor också har del i att det ofta går så fel, och pojkar har en annan del som ser helt annorlunda ut.


  Jag känner ett konstant behov av att omvända mig från min rädsla, att söka helande för mina inre sår och lita på att Gud är mitt försvar och min kämpe.


  (När det gäller paret på Bethel School of Ministries, blev de inte utkastade, utan de gifte sig och redan innan babyn var född talades profetiska ord över henne. Det är kraften i nåden.)

  Impact World Tour.

  10.5.2010 23:02

  The last few weeks have been very busy here in Worcester. Busy but good. And our base director, Stefaan, has announced he is leaving - of good cause. He says everything God called him to do in Worcester has been fulfilled and it is time to move on. The last thing to take place is REVIVAL. A revival in the style of Andrew Murray's, whose revival actually broke out here in Worcester, for those who are interested in church history.

  During almost two years, preparations for something very special has been made: Impact World Tour (IWT). The IWT is a YWAM ministry using extreme sports, dance, music and professional stage production to reach out in a relavant way to this generation with the gospel. What impresses is the preparations and follow-up. An international coordinator has been here on-off for almost two years to work with the local churches: make them work together and train them to receive new people.

  Already during the three first evenings 700 people received Jesus and had their names written down in order for individual contact persons to get in touch with them afterwards and see to it that they find a local church and are discipled. The DTS has been proud to be a little part of it, praying with people at the altar call and filling in forms with people's contacts.

  The week before Easter the campaign still needed 300.000 rand (30.000 euros). IWT is a big campaign, but it also gave fruit. At least Stefaan is convinced that Revival has come to Breede Valley, where we live!

  Taggar: in english

  Välsignad.

  10.5.2010 12:03

  Min före detta rumskompis Unity från Zimbabwe svarar alltid på frågan om hur det är med:


  - ”Me? I’m blessed!” (Jag? Jag är välsignad!)


  Idag på vår morgonsamling talade Stefaan (som fortfarande är vår chef fram till september) om hur välsignade vi är på den här basen och hur han ofta går omkring bland bilarna och ser BMW, Audi och så vidare. För hans egen del kom hans nya bil den här morgonen och nu väntar familjen på svar från Gud om vem de ska ge den gamla bilen till. De har gett bort sex bilar. Själv har jag upplevt starkt under de senaste veckorna att jag ska ge bort min systemkamera som jag köpte förra året. Och tanken gör mig SÅ GLAD. Jag väntar bara på rätt tillfälle.


  Och kom ihåg att ingen här får lön, utan alla lever efter Ungdom Med Uppgifts princip om ”relationship based support” (relationsbaserat understöd). Så idag på morgonen kallade Stefaan fram alla de som förtröstar på Gud för en bil och de som har en bil bad för dem. Sedan kallades alla de fram som förtröstar på Gud för att köpa ett hus i Worcester och så bad vi alla för dem. Sedan började människor strömma fram för att berätta vittnesbörd om hur Gud har försett dem i stort och i smått.


  Stefaan talade också om hur fattigdom och rikedom är andligt och hur våra tankar måste förnyas i enlighet med Guds-rikes-principer. För en tid sedan talade Gud starkt till mig utgående från Ps. 37 och Jakobs liv i Gamla Testamentet. Enligt Guds ord är en rättfärdig man den som GER och som ger generöst dessutom. Den rättfärdiges position är att alltid kunna ge. Den rättfärdige är också smart med sina tillgångar. Det är ett löfte från Gud och en ATTITYD som vi som rättfärdiga måste odla.


  Så, hur mår jag idag? Jag? JAG ÄR VÄLSIGNAD!

  You will be satisfied.

  9.5.2010 22:57

  Tell your children of it ... and let your children tell their children ...

  I will restore to you the years that the swarming locust has eaten ...

  You shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you. And my people shall never again be put to shame.

  The Lord gave me this promise in December 2008 when I was at the deepest point of a time with depression, anxiety attacks, insomnia and an abusive relationship of the worst kind. And lately he has been speaking about executing justice towards me, saying that there will be justice for all the wrongs committed against me in the past. The cool thing is that I do not have to fight for that justice or for my right, but Jesus is my glorious warrior. This morning I was reminded of this promise and I can see how it is coming to pass right now. Jesus, my warrior king, is giving me back the years that the swarming locust has eaten.

  (Joel 1:3; 2:19, 25-26)

  Impact World Tour.

  9.5.2010 12:39

  De senaste veckorna har varit bråda tider här i Worcester. Brått, men alltid gott! Och vår chef, Stefaan, har sagt upp sig – av en god anledning. Han säger att allt som Gud sa åt honom skulle hända i Worcester under hans tid här har inträffat. Och det sista är VÄCKELSE. En väckelse i spåren av den väckelse som bröt ut just här i Worcester på 1800-talet under Andrew Murrays ledning. Det var faktiskt på just den här platsen som Andrew Murray började sin bana, för dem som känner till den stora väckelseledaren från kyrkohistorien.


  Under nästan två år har man förberett för en mycket speciell händelse, kallad Impact World Tour (IWT) och vi med DTS:n har fått vara med och se den uppfyllas under de senaste fyra veckorna. Vi har haft lektioner i vanlig ordning på förmiddagarna, praktikförberedelser på eftermiddagarna och IWT på kvällarna. Ingen tid att ligga på latsidan!


  Men vad är IWT? IWT är för det första något av det häftigaste jag har sett. Det är en fristående del av Ungdom Med Uppgift och är en evangelisations- och lärjungaträningskampanj som använder sig av extrema sporter, dans, musik och professionell scenproduktion för att nå denna generation med evangeliet. Det som imponerar är att den enorma förberedelsemaskinen och uppföljningsarbetet. Man har haft en internationell koordinator här av och till i två år vars uppgift har varit att arbeta med de lokala församlingarna: få dem att samarbeta och utbilda dem för att ta emot nya frälsta.


  Redan under de tre första kvällarna tog 700 personer emot Jesus och fick sina namn ifyllda på små formulär och fick kontaktpersoner som ska se till att de kommer med i en församling och hjälpa dem växa i sin nya tro. Det var där som vi kom in i bilden. Vi var med och bad med människor till frälsning, fick se en mängd otroliga helanden (som t.ex hur döva fick sin hörsel tillbaka) och det är så inspirerande att se våra elever göra det – så frimodiga och hängivna.


  Veckan innan påsk fattades fortfarande 300.000 rand (dvs ca 30.000 euro). IWT är mao en stor satsning, men den gav också frukt. Jag återkommer med några vittnesbörd och det totala antalet frälsta. Stefaan är i alla fall övertygad om väckelsen har kommit till Breede-dalen där vi bor!
  Dr. Nanna Rosengård

  . stolt finlandssvensk . missionär tidigare stationerad i Sydafrika, nu i Aten . älskar att möta människor hjärta-mot-hjärta . fascinerad av språk, kultur och identitet . intresserad av en hälsosam livsstil . gräver gärna i rabatter om tillfälle ges . extrem-exalterad över att Jesus har befriat oss för att leva i frihet (t.ex. från fördömelse, förväntningar och synd) . ogillar att stå inför stora grupper men sjunger ändå emellanåt (mindre nu än förr) . doktor i teologi/judaistik . känner skaparglädje tillsammans med min Canon 7D .

  Jag lever för att andra ska få känna mer liv. Jag önskar vara mer medveten om Jesus närvaro överallt och i alla och hjälpa andra att erfara Hans befriande närvaro och nåd.

  Sök


  Skriv sökordet i rutan
  Teknik Magnic Oy

  Om du vill stöda

  Jag arbetar på volontärbasis. Om du vill ge regelbundet bidrag till min stödring går det bra via Rådet för mission IBAN FI29 2422 1800 0087 51 med referens 550. Allt mottages med tacksamhet :)

  Logga in